Badania psychologiczne

- Badania pilotów (Pilot Aptitude testing) - certyfikat EAAP
Badania psychologiczne wykonywane są według rekomendacji IATA i realizują obowiązek wynikający z  

- Rozporządzenie Komisji  (UE) 2012/965

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1042 z dnia 23 lipca 2018 r: (Zał. IV CAT.GEN.MPA.175.)

(Na mocy tych przepisów Operator ma obowiązek zapewnić, że przed przystąpieniem do wykonywania lotów liniowych załoga lotnicza przeszła testy psychologiczne w celu: 1) określenia cech psychicznych i predyspozycji załogi lotniczej do środowiska pracy; oraz 2) zmniejszenia prawdopodobieństwa negatywnego wpływu na bezpieczną eksploatację statku powietrznego).
Badania wykonywane są na podstawie certyfikatu Europejskiego Towarzystwa Psychologii Lotniczej (www.eaap.net).

- Konsultacje psychologiczne w medycynie pracy

Badania (Specjalistyczne badania konsultacyjne) prowadzone są w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 12.11.2020, w zależności od wskazań obejmują ocenę procesów poznawczych (w tym neuropsychologiczną), ocenę osobowości oraz sprawności psychomotoryczną.


- Badania pracowników ochrony oraz osób starających się i posiadających pozwolenia na broń

Badania sprawności intelektualnej, dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz funkcjonowania w stresie, na podstawie badań formułowana jest charakterystyka psychologiczna i wydawane jest stosowne orzeczenie.


Informacje: biuro@ipsyt.pl